موسسه آموزش آلمانی تیفا

در خبرنامه تیفا عضو شوید

تا جدیدترین اخبار آزمون ها و دوره های برای شما ارسال شود.

اخبار آزمون ها

اخبار سفارت

معرفی دوره ها

تعیین سطح

اخبار فرهنگی

اطلاعیه ها

دوره های آموزشی تیفا

دوره آموزش آلمانی B2

B2.1
B2.2
B2.3

B2.4

 • دوره عادی : EXTENSIV
  سه جلسه 90 دقیقه ای در هفته
  تعداد جلسات دوره : 24 جلسه
 • دوره فشرده : INTENSIV
  شش جلسه 90 دقیقه ای در هفته
  تعداد جلسات دوره : 48 جلسه

 

دوره آموزش آلمانی B1

B1.1
B1.2
B1.3

 • دوره عادی : EXTENSIV
  سه جلسه 90 دقیقه ای در هفته
  تعداد جلسات دوره : 24 جلسه
 • دوره فشرده : INTENSIV
  شش جلسه 90 دقیقه ای در هفته
  تعداد جلسات دوره : 48 جلسه

 

دوره آموزش آلمانی A2

A2.1
A2.2

 • دوره عادی : EXTENSIV
  سه جلسه 90 دقیقه ای در هفته
  تعداد جلسات دوره : 24 جلسه
 • دوره فشرده : INTENSIV
  شش جلسه 90 دقیقه ای در هفته
  تعداد جلسات دوره : 48 جلسه

دوره آموزش آلمانی A1

A1.1
A1.2

 • دوره عادی : EXTENSIV
  سه جلسه 90 دقیقه ای در هفته
  تعداد جلسات دوره : 24 جلسه
 • دوره فشرده : INTENSIV
  شش جلسه 90 دقیقه ای در هفته
  تعداد جلسات دوره : 48 جلسه